Huisreglement

Huisreglement

Art. 01 Inleiding :


Elk clublid moet zich schikken naar het huishoudelijk reglement.Men  neemt aan dat ieder clublid van dit reglement op de hoogte is.
De omzendbrieven (of persoonlijke afgifte) die elke verandering aan het reglement
melden,moeten aan het beschikbaar exemplaar van het Huishoud Reglement toegevoegd worden.

Art. 02 Taal :

Elk clublid gebruikt bij correspondentie met onze vereniging de Nederlandse taal.

Art. 03 Vergunning :

Elke karateka moet drager zijn van een geldige V.K.F. vergunning om deel te mogen nemen aan :
– de karate-instructie in zijn club;
– provinciale,federale en nationale trainingen ;
– demonstraties en wedstrijden;
– examen.

Art. 04 Dojo – Etiquette :

De plaats waar Karate beoefend wordt is de ‘DOJO’.
· In de dojo heerst er stilte.Er wordt niet gedronken, gegeten noch gerookt.
· De leerlingen dienen tijdig in de les te zijn.
· Wie te laat komt vraagt toelating aan de leraar om de groep te vervoegen.
· Wie de dojo wil verlaten (toilet – vertrek …)vraagt toelating aan de leraar.
· In de dojo wordt er tuchtvol gewerkt met respect voor de medeleerlingen.
· Men traint er met volle inzet en aandacht zijn technieken doch met controle.
· In de dojo wordt er niet geroepen tenzij “KIAI”.

Art. 05 De beoefenaars :

· Moeten nette haren hebben die niet hinderen tijdens de les.
· Géén oorringen,uurwerken,ringen noch juwelen en halskettingen worden gedragen.
· Beoefenaars mogen géén metalen of andere voorwerpen dragen die de partners kunnen verwonden.
· De nagels aan handen en voeten moeten kortgeknipt zijn.
· Brillen kunnen aanvaard worden (sportbril).
· Een schelp is verplicht voor de heren.
· De dames mogen borst – buikbescherming dragen.

Art. 06 De kleding :

De karate-gi, het oefenpak van een karateka bestaat uit een witte vest, witte broek en gordel.
De kleur van de gordel duidt het niveau van de drager aan.
In vele organisaties werkt men nu met kleuren per Kyu graad.
Vb. 9e kyu = wit
8e kyu = geel (of één zwart streepje op de witte gordel)
7e kyu = oranje (of twee zwarte streepjes op de witte gordel)
6e kyu = groen (of drie zwarte streepjes op de witte gordel)
5e kyu = blauw (met één wit streepje op de blauwe gordel)
4e Kyu = blauw (met twee witte streepjes op de blauwe gordel)
3e Kyu = bruin (met één wit streepje op de bruine gordel)
2e Kyu = bruin (met twee witte streepjes op de bruine gordel)
1e Kyu = bruin (met drie witte streepjes op de bruine gordel)
Dan graden = zwart

Art. 07 Het groeten :

De karatebeoefenaar moet twee soorten groeten leren uitvoeren :
· de rechtstaande groet
· de geknielde groet
Voor het binnenkomen en buitengaan van de dojo (trainingszaal),moet men de rechtstaande groet (ritsurei) uitvoeren als volgt :
hielen samen en tenen licht naar buiten.De handen zijn open langs de zijkant van de dijen,kin ingetrokken en schouders naar beneden,blik evenwijdig aan de grond.
15 ー buigen,het hoofd in één lijn met de rug en de blik licht naar beneden.
Als we oefenen met partner dan groeten we elkaar op bovenvermelde wijze,zowel bij het begin als het einde van de oefening.
Indien we door onvoorziene omstandigheden laattijdig de les binnenkomen of vroegtijdig verlaten,dan gaan we aan het begin van de dojo op onze kniën zitten en wachten we tot de hoofdlesgever (Sensei) groet om verder te gaan.

De ceremoniële groet bij het begin en einde van de les.

 De hoogste in graad (indien zelfde graad,dan is het de oudste),geeft volgende bevelen voor het begin van de les :
      · Seiza (verzoek tot aannemen van zithouding)
      · Mokuso (ogen sluiten-aanvang meditatie)
      · Mokuso Yame (ogen openen-einde medidatie)
      ·Otogai ni rei (groet aan medeleerlingen)
      · Sensei ni rei (groet aan de leeraar)
      · Kiritsu (verzoek tot opstaan)

Art. 08 Voorwaarden deelname trainingen :

Om deel te mogen nemen aan de lessen,moet men over een geldige Vlaamse Karate Federatie vergunning en een geldige trainingskaart beschikken.Deze laatste moet voor het begin van de les afgegeven worden. Ieder clublid is zelf aansprakelijk voor verlies of diefstal van zijn trainingskaart.
Indien het clublid niet meer beschikt over zijn trainingskaart waar alle aantal en trainingstijdstippen op staan,dan zal men opnieuw een nieuwe trainingskaart moeten aanschaffen.De trainingen van de verloren trainingskaart worden dus niet overgedragen op de nieuwe trainingskaart.
Indien men verwondingen heeft of mits geldige reden vroegtijdig de les moet verlaten,gelieve dan voor de aanvang de les,de hoofdlesgever hiervan op de hoogte te brengen.
Jongeren beneden de 16 jaar moeten een schriftelijk bewijs meebrengen ondertekend door de ouder(s) en of voogd om de les vroegtijdig te mogen verlaten.
Ook tijdens de les moet men onmiddellijk de hoofdlesgever verwittigen indien een ongeval en/-of ander probleem zich voordoet.Er zijn speciale ongevalformulieren voorzien om aangifte te doen.

Art. 09 De Karate les :

Ze bestaat meestal uit drie delen :
1. Opwarmingsoefeningen & stretching
2. De karate-trainng zelf – kihon
      – kumite
      – kata
3. Ontspanningsoefeningen

Art. 10 Graduatie :

a) Algemeen :
Men moet in het bezit zijn van een geldige vergunning bij de Vlaamse Karate Federatie (V.K.F.) om toegelaten te worden tot het afleggen van een examen.
Men kan examens afleggen voor het behalen van alle KYU-graden in de club enkel op voorstel van de technische clubverantwoordelijke. Enkel de gradencommissie van de VKA en de examinatoren ervan kunnen dangraden toekennen. De technische verantwoordelijke van de club doet de voorstelling bij de VKA voor de kandidaat dan-graad.

b) Voorwaarden deelname graduatie – Kyu graden :
Men mag deelnemen aan het examen indien men een geldige V.K.F. vergunning heeft,zijn clubtrainingskaart in orde is, over voldoende trainingen beschikt, de nodige wachttijd heeft in acht genomen (zie folder examen-info). Gelieve dit zelf eerst te controleren !!!
Indien mogelijk één week op voorhand uw naam opgeven bij de secretaris.
Een half uur voor de aanvang van het clubexamen moet men volgende documenten afgeven aan de examinator of secretaris :
vergunningsboekje met foto en handtekening,geldige vergunningskaart en clubtrainingskaart(en).
Indien men geslaagd is in het examen,dan vervallen alle voorgaande trainingsdagen,d.w.z. als men bv. 30
trainingen heeft en het examen vereist minimum 24 trainingen,dan tellen de overblijvende 6 trainingen niet mee voor het eerst volgende examen.
Voor DAN graden is er een speciale regeling voorzien.